Logo3
استفاده از نمک دریاچه مهارلو بمب محیط زیست است

پدر هیدرولوژی آب های زیرزمینی در ایران گفت: با توجه به این که میزان آرسنیک موجود در دریاچه مهارلوی سروستان ۳۵برابر حد مجاز است، بهره برداری از نمک این دریاچه به مثابه بمبی است که برای تخریب محیط زیست منفجر شده است.

دکتر عزت الله رییسی اردکانی افزود: میزان آرسنیک در مبادی ورودی دریاچه مهارلو در حد مجاز است اما با توجه به فرایند تبخیر، آرسنیک موجود در کف دریاچه ۳۵برابر حد مجاز است.

استاد دانشگاه شیراز که مجله علمی هیدروژئولوژی (Hydrogeological Journal) او را به عنوان پدر هیدرولوژی آب های زیرزمینی در ایران معرفی کرده است، اظهار داشت: نمک این دریاچه را تبخیر می کنند و در نهایت آنچه را که پر از آرسنیک و فلزات سنگین است را در صنایعی همچون پتروشیمی استفاده می کنند که این مواد آلاینده به رودخانه هایی همچون کُر(Kor )بر می گردد و در چرخه محیط زیست دیگر نقاط استان فارس نیز خلل وارد می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: اقدام برای برداشت از منابع نمک دریاچه مهارلو در حالی است که نمک مورد نیاز صنایع را می توان از گنبدهای نمکی سروستان و خرامه در استان فارس تامین کرد اما صنعت به خاطر اندکی هزینه بیشتر، زیر بار نمی رود.

 

ماه رویان شماره : 319