Logo3

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ كه بر تمركز امور و ايراني بودن هر كار تعصب مي‌ورزيد و پيدايش ناسيوناليسم نيرومند ايراني را به او نسبت مي‌دهند تصميم گرفت كه قلمرو ايران به 30 ايالت تقسيم شود و هر ايالت را ساتراپي (كه واژه‌اي مادي است) ناميد (قانون، ايالت‌هاي فعلي ايران را «استان» خوانده است كه اختصاص به ايالت ايران دارد و نمي توان ايالت كشور ديگر را « استان » ترجمه كرد). داريوش شرح اين ساتراپي‌ها را در سنگ‌نبشته‌ای كه باقي مانده ، داده است و تاريخ‌نگاران جهان آن را «سند‌ مالكيت ايران = ديد» خوانده‌اند (هيچ كشوري در جهان چنين سندي را ندارد).

مصر يكي از ساتراپي‌هاي ايران آن زمان بود كه داريوش توجه خاصي به آبادكردن آن داشت. داريوش در همين روز دستور داد كه با تاسيس پستخانه ارتباط مردم اين ايالت‌ها با هم تامين شود و داد و ستد با پول انجام گيرد (سكه‌هايي كه ضرب كرده بود و در جهان به «داريك» معروف شده‌اند). داريوش همچنين دستور داد که ميان شهرهاي شوش و سارد (نزديك مديترانه) يك شاه‌راه ارابه‌رو ساخته شود ( اين راه به طول2700 كيلومتر كشف شده است كه در بسياري از قسمت‌هايش، نوعي آسفالته بود) و ... . داريوش سه سال بعد درگذشت و استخوان‌هاي او، پس از دخمه‌گذاري، در گوري در « نقش رستم » كه از قبل آماده كرده بود دفن شد.