Logo3
caladium bicolor

کالادیوم یا فیل گوش دارای 15 گونه و چند ساله می‌باشد. ریشه غده‌ای و قسمت هوایی گیاه در پاییز از بین می‌رود ولی غده‌ها در زمین می‌ماند که باید آن را در محل خشکی تا هنگام کاشت نگه داشت. برگ‌ها تیرکمانی وروی یک دمبرگ طویل قرار دارد.

ازدیاد: در بهار به وسیله جدا کردن ریشه غده‌ای
دما: متوسط (معتدل) و مقدار آب متوسط خاک همیشه دارای رطوبت باشد
کود: هر دو هفته یک بار از بهار تا اواخر تابستان دو گرم در لیتر
خاک: مخلوطی از خاک برگ، کود حیوانی. زغال و قطعات کوچک آجر جهت نفوذ پذیری و تهویه و رطوبت نسبی: 70-90 درصد

 

ماه رویان شماره : 322