Logo3

فارس

عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: 58 درصد از بودجه 27 هزار و 860 میلیارد ریالی سال 94 شهرداری
شیراز، از محل درآمدهای عمومی، اختصاصی و دارایی‌های شهرداری تامین خواهد شد. زین‌العابدین عرب افزود: 42 درصد باقی مانده نیز از سایر منابع تامین اعتبار شامل، سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و وام دریافتی از بانک وصول می‌شود. در این بودجه، میزان کمک دولت نیز 56 میلیارد ریال در نظر گرفته شد که درصد بسیار اندکی از بودجه را شامل می‌شود. وی با اشاره به تحقق 90 درصدی بودجه 22 هزار میلیارد ریالی سال 93 شهرداری شیراز گفت: بودجه سال 94 شهرداری در مقایسه با بودجه سال 93 بیانگر 27 درصد افزایش است.